Monthly Archives آوریل 2023

سفر خانوادگی به بوستون شامل گشت و گذار – و دویدن در ماراتن است

دوروتی گرگوری و دخترانش در حال برنامه ریزی یک سفر دخترانه به بوستون در آخر هفته آینده هستند، اما این سفر فقط برای خرید، تماشای یک نمایش یا رفتن به یک مهمانی چای نیست.

آنها مناظر زیادی را می بینند، فقط نه از راحتی یک اتوبوس تور یا ریکشا.

آنها با هم در ماراتن تاریخی بوستون خواهند دوید.

این چیزی است که گریگوری 65 ساله می گوید هرگز تصور نمی کرد زمانی که دخترانش دخترانی بودند که در حیاط خانه شان در شارلوت تاون می دویدند.

او گفت: «این حتی در رویاهای من هم نبود...

Read More