کشور به ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد

خیر، تغییر و تحول کاربری انباری، زیرزمین یا این که پارکینگ مسکونی به محل کسب و پیشه که در پروانه ساختمانی به عنوان انباری یا این که پارکینگ ذکر شده، تخلف بوده و مسئله در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد. در اینباره طرحهایی تهیه و پیشبینیهایی شده می باشد که امیدواریم موانع پیشرو در گسترش حمل و نقل را برداریم و جهش مناسبی را ساخت کنیم. وی تاکید کرد: در قانون بودجه برای ایجاد آزادراهها، میزان دارایی مناسبی پیشبینی شده میباشد و در عین حال در زمینه مسکن هم تسهیلات بانکی مطلوب است که می تواند پاسخگوی نیاز طراحی برج آزادی حیاتی مداد مسکن مرزوبوم باشد. در قوانین موجود تعریف‌و‌تمجید دقیقی از انواع متعدد کاربری ارائه نشده میباشد البته اهمیت توجه به ضمانتاجراهای سنگینی که برای تغییر و تحول کاربری پیشبینی شده و حتی در صورت عدم تمکین به رای کمیسیون ماده صد، ممکن هست منتهی به صدور حکم حبس شود، به نظر می رسد که تعریف‌و‌تمجید دقیق گونه های کاربریها و بیان عنصرها گوناگون تخلف تغییر‌و تحول کاربری به جهت محافظت حقوق و دستمزد شهروندان،لازم و حتمی است. ضوابط تغییر تحول کاربری اراضی کشاورزی را، وزارت جهاد کشاورزی تعیین میکند. اگر تغییر و تحول کاربری اراضی کشاورزی سوای دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، وزارت جهاد کشاورزی می تواند در مقابل مالک یا این که تصرف زمین اقدام به گلایه کیفری کند و مالک یا این که متصرف می بایست علاوه بر پرداخت جزای نقدی، عارضه ها مقرر را برج مسکونی باران 3 نیز بپردازد. به دلیل این که در بازار خریدوفروش ملک، نرخ ساختمانهای مسکونی از ساختمانهای تجاری کمتر است، تغییر‌و تحول کاربری مسکونی به تجاری از جمله تغییر و تحول کاربریهای رایج دربین عموم مردم است. همینطور بر مبنای «قانون محل مطب پزشکان» تصویب شده ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرفههای متعلق در ساختمانهای مسکونی، تجاری و ملکی استیجاری بلامانع است. سرپرستان خانوار میتوانند بر شالوده آخرین رقم کد ملی خویش (سرپرست خانوار) مطابق مهم جدول دوران بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان مملکت ذکر شده، به همین سامانه مراجعه کنند. بر اساس ماده 33 آییننامه محل تاسیس دفتر ها مطبوعات، تاسیس دفتر ها مطبوعات در منازل مسکونی مجاز است. تغییر‌و تحول کاربری یا تغییر و تحول بهرهبرداری عبارت می باشد از استعمال از ساختمان آن گاه از احداث، غیر از آنچه در محتوای طرح و پروانه ساختمان قید گردیده است. به جهت اطلاع دقیق از هزینه تغییر و تحول کاربری باید به شهرداری منطقه مراجعه کنید.