طراحی هتل چه اهمیتی دارد و اصول کلیدی آن چیست؟

گردشگری به عنوان یکی از تأثیر گذارترین پدیده ها و محصولات مدرنیته به حساب می آید. جهانگردی نوعی ساخت رابطه و تبادل فرهنگ بین ملت ها به حساب می آید. جهانگردی از عرصه های تازه و حوزه های جدید امروز است که از یک سو به علت کلیدی اقتصادی و از دیگر سو به علت اثرات اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گردشگری به تیتر یک پدیده مدرن- و به شکل ماهوی-اساساً یک کار اقتصادی (پاپلی یزدی و سقایی، .(1385 اصلی انگیزه هایی فردی و اجتماعی میباشد که اثرات متعدد مثبت و منفی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی را در پی داشته است. ممکن است به ندرت بتوان هنری یافت که به ترازو معماری اهمیت زندگی مردمان لینک داشته باشد عوامل و پدیده های متمایز وجود د ارد که در رخ دهی فضاهای معماری نقش داراست فرهنگ یک عدد از کارداران مهم د رچگونگی صورت گیری فضاهای معماری نقش دارااست گهگاه برخی فرهنگ و تمدن راحتی مهمتر از اقلیم عامل درجه اول بر می شمارند فرهنگ و تمدن را در یک تعریف فراوان کلی می اقتدار تیم ای از اعتقادات باورها سنت ها و الگوهای ر فتاری و نیز علم دیتاها و ادبیات مکتوب و شفاهی یک جامعه دانست و آن را از فرهنگ و تمدن که در همین تعریف‌و‌تمجید گروه ای از دستاورهای جامعه است متفاوت میباشد هر جامعه ای اصلی تمدن خاص خود است که اساس معماری آن جامعه را اساس گذاری می کند و معماری آن جامعه تصویر عینی آن فرهنگ و تمدن می باشد. هتل سبز، هتل هایی هستند کـه بـا محـیط زیسـت و طبیعـت سـازگاری بیشتری داشته و نتیجه عمل هایشان اثرها سوء کمتری بر محفظه پیرامون خود داشته باشند. نتایج حاصـل نشـان مـی دهـد کـه گردشگری پایدار که ریشه در گسترش پایـدار دارد، قـادر اسـت در پـردازش توسـعه راهکارهـایی کـه در جهـت دستیابی به گسترش پایدار در حوزه گردشگری بر آن تأکید می شود به کارگیری از انرژی های پایـدار (انـرژی هـای بازسازی پذیر) است. در زندگی مدرن، گردشگری تبدیل به نیازی با برای دسته بشر شده است؛ نیازی که اصلی نسبت دادن به نظریه ای سلسله مراتب نیازهای مازلو (رابینز، (1381 برای بشر مدرن و پسامدرن متعالی خیس از نیازهای مادی همچون خوردن، آشامیدن و امنیت قرار گرفته و هم سطح کلیدی نیازهای فرامادی زیرا عاطفه، دوستی، احترام و دیگر نیازهای متعالی که موجب خودشکوفایی انسان می شوند، از آن یاد می شود. گزینش رنگهای پر‌نور برای واحدهای بیهوده ، مبلمان و کفپوش می تواند حمام شما را به جهت مدت طولانی تری به لحاظ برساند و مهمانان شما با این زیبایی تمیز و جیغ کننده زیر تأثیر قرار گیرند. نورپردازی بایستی به ترازو کافی واضح باشد تا میهمان در رخ تمایل بتواند آرایش کند و بدون فشار آوردن دیده کار نماید ، ولی دارای این وجود بایستی گزینه ای آرامتر به جهت استراحت نیز وجود داشته باشد. اهمیت تعدد مراکـز اقـامتی مناسب در استان گیلان حساس دقت به تیتر مهمترین محور ارتباطی کشور های آسیای میانه از یک سـو و وجـود گیرایی های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان و کافی نبودن مرکز ها اقامتی مطلوب موجب شد تـا طراحـی هتـل پنج ستاره در استان گیلان مورد اعتنا قرار گیرد. در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه ضوابط طراحی هتل 4 ستاره لطفا از برگه ما بخواهید.