هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده بایستی با توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اهمیت اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقا قدرت هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی است که برای ارتقاء شتاب و قدرت خودرو گزینه استعمال قرار می‌گیرد ، به جهت اینکه بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید اخذ کنید این آیتم یکی از مورد ها واجب میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کارگیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه حساس طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین تولید و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل سخت و تهیدست به علم منحصر در حیث گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که قیمت اتومبیل بالا می رود و اشخاص بضاعت و توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و دارای میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می کنند که کارگزاشتن این قطعه باعث پیدایش ویژگیهای متمایز در خودرو نیز میشود. اگر در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه کلیدی طراحی و تولید همین قطعه اساسی دارد، زمانه و هزینهای میباشد که شما می بایست برای آن در لحاظ بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از نظر محصول و ساختاری مهم یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون میشوند و پروسهی انجام همین واقعه کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، دوچندان سرعت بالا و آسانتر می باشد و همین موضوع خود می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.

پیشنهاد مقاله خواندنی  عضله سازی با ایکس بادی