عوارض پوشیدن کفش پاشنه بلند – دکتر سیامک مرادی، فوق تخصص درد

انگشت چکشی یکی از از خطرناکترین عارضه ها کفش پاشنه بلند برای پا است. در چنین شرایطی احتمال پیچ خوردن و رگ به رگ شدن مچ پا وجود دارد. به کارگیری از کفش پاشنه بلند به جهت سطح های و قابلیت صاف مطلوب است، نیکی جاهایی که شیبدارند و یا این که ناهموار هستند، هر یک‌سری در هر رخ تفاوتی ندارد، چرا که یک لحظه از دست دادن تعادل سبب به پیچ خوردگی مچ پا خواهد شد. بنابراین، زمانی که آشیل تنگ می شود، آنان عضله ها ساق پا را به هم لینک می دهند. هیچ زمان کفش تنگ نخرید و فکر نکنید کفش بتدریج و کلیدی پوشیدن، جا گشوده میکند.پاشنه پا در عین این‌که باید در کفش احساس راحتی کند، بایستی فیت هم باشد. ۵- تاندون آشیل (تاندون پشت پاشنه) کوتاهتر میشود، و به مرور درد پشت پاشنه و مچ پا ساخت میشود. چرا که تغذیه این غضروف از شیوه همین مایع رخ می‌گیرد وقتی فشار بر روی مفصل زیاد شود، هم غضروف فشار بیشتری را تحمل میکند و هم تغذیه آن از مایع مفصلی در گیر گونه های میشود، به مرور روزگار همین پدیده باعث پیدایش آرتروز مفصل زانو می شود. از طرفی تندرست غضروف در میان استخوان های مفصل زانو، به مایع مفصلی زانو بستگی دارد. همین رنگ هم در بخش اعظمی مورد ها امکان ست شدن متعددی دارد و به استایلهای متنوعی میآید. در مورد ها شدید، ممکن هست باعث شکستن رگهای خونی شود. قوس میتواند باعث درد ناخوشایند در قسمتهای فوقانی و تحتانی کمر شود. ایستادن و منش رفتن حساس کفشی که پاشنه ندارد میتواند موجب اعمال جاذبه فراوان بر روی تاندون آشیل و عضله ها پشت ساق شود. راه رفتن برایشان به شدت طاقت فرسا می شود. اهمیت گذشت زمان، این می تواند باعث به شدت گرگرفتگی ساق پا و کاهش کلی ساق پا شود. اگر چه ارتفاع پا یکی از از نقطه نظرات کفش پاشنه بلند است، ولی به حیث می رسد که در ارتفاع دوران اثر متمایز بر روی بدن ایجاد می کند. بر روی برگه دو نقطه را باید معلوم کنید: یکی از نقطهای که پاشنهی پای شما انتها مییابد و دیگری، نقطهای که منتهیالیه بلندترین انگشت شماست. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف بخش اعظم در آیتم کفش کتانی رامیلا لطفا به مشاهده از وب سایت ما.