راهنمای تشخیص معایب پیستون

در همین موتور ۸ سوپاپ هر پیستون حساس داشتن دو جای سوپاپ بر روی تاج از برخورد و خم شدن سوپاپ ها حین پاره شدن تسمه تایم پرهیز می کند. پیستون موتور ماشین قطعهای استوانهای رخ می باشد که داخل سیلندر حرکت طراحی پیستون در اتوکد میکند. پیستون قطعهای استوانهای صورت است که عملکرد آن در موتور خودرو از دارای بالایی برخوردار است. تقریبا از آن بر روی که سازندگان همین قطعه، به میزان دوچندان قلیل به آن صورت بیضوی میدهند چرا که به دمای پیستون به هنگام حرکت ماشین به شدت بالا می رود و حتی ممکن میباشد به دماهایی چون ۲۲۰۰ جايگاه سانتیگراد هم برسد و این فرمان باعث انبساط پیستون اتومبیل می‌گردد و در همین وضعیت میباشد که پیستون صورت استوانهای به خود میگیرد. در این موقعیت تاج پیستون صدمه چشم است و برهان آنهم وارد شدن ذرات خاک و شن و نظایر آن بداخل موتور هست که بیت پیستون و سر سیلندر قرار گرفته و خرد شده است . سازه بر همین به تعداد سیلندر در هر موتور پیستون داریم. واضح ست که در بلوک سیلندر یک اتومبیل ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده میباشد بنابراین هرچقدر تعداد پیستون های یک خودرو بخش اعظم شود ، حجم و میزان بلوک سیلندر آن ماشین هم افزایش پیدا می کند. اتومبیلهای امروزی عمدتا حیاتی مقادیر زیادی بوش و پیستون و سیلندر میباشند که تعداد زیاد این قطعهها سبب ارتقاء اقتدار و کشش خودرو می شود و این استدلال هم سبب ساز ارتقا مهم آن‌ها شدهاست. در موقع ایجاد پیستون ها، سعی می نمایند آن‌ها راکمی بیضی صورت درست کنند تا در موقع گرم شدن به رخ استوانه درآید. هرگونه بیاحترامی به کاربران، مدیران یا این که اشخصا حقیقی و حقوقی دیگر ممنوع است.10. در صورتی كه تشخیص داده شود عمل های یك كاربر بر مغایر قوانین یا مصالح تارنما بوده و هدف های تخریبی خاصی را دنبال میكند، حساب کاربر مسدود خواهد شد. شیارهایي هم بر روي گوشه و کنار پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري رینگ ها مي باشد.در صورتیكه میزان همین شیارها بیش از حد داده شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون می بایست قطعا بده بستان گردد. چنانچه زمان حرکت متوجه جدا شدن یک قطعه فلزی از اتومبیل شدید بایستی شاتون را بررسی کنید. از طرفی قرار نیست همگی افراد دیدگاه یکسان اساسی شما داشته باشند.9. در عوض به کار گیری از یک شفت بلند در اتومبیل های چندین سیلندره در آن توپی وجود دارااست که همگی شاتون های پیستون ها به توپی وصل شده اند . دارای توجه به حرکت پیستون و بازخورد آن اساسی دیوارهی سیلندر قطعهای به اسم بوش در در بین سیلندر و پیستون قرار می گیرد که ضربات احتمالی پیستون را کنترل کرده و بهراحتی قابلیت و امکان تعویض داراست و احتمال تعمیر و بده بستان پیستون را به دستکم میرساند. به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از piston yz250 ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.